Darbo darbų sauga – darbdavio mokymas

Saugūs darbaiPrieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas, kiekvienam darbdaviui privaloma dalyvauti darbų saugos mokymuose ir išsilaikyti pažymėjimą. Yra įvairių mokymų programų susijusių su darbo darbų sauga, priklausomai nuo to, ar funkcijas vykdys pats darbdavį atstovaujantis asmuo ar jo įgaliotas asmuo, ar įmonėje reikalingas specialistas, svarbu ir kokios kategorijos veikla pagal ekonominės veiklos rūšį užsiims įmonė. Pati papraščiausia mokymo programa yra "Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa". Išklausius šios programos ir išsilaikius pažymėjimą, laikoma, kad darbdavys ar jam atstovaujantis asmuo sugebės sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Šią mokymų programą sudrančios temos: darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo sistema (nagrinėjamas LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, darbuotojų saugos ir sveikatos viešasis administravimas, darbuotojų saugos ir sveikatos sąvokos); darbuotojų draudimas nuo profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe (nelaimingų atsitikimų darbe priežastys, jų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarka); darbdavio ir darbuotojų pareigos ir atsakomybė saugos ir sveikatos srityje; darbdavio atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus; vidinės kontrolės organizavimo įmonėje bendrieji principai; profesinės rizikos vertinimas, profesinės rizikos veiskniai; darbuotojų mokymas ir instruktavimas; socialinis dialogas, kolektyviniai darbo santykiai, darbuotojų atstovai, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas; darbo teisė (darbo sutarties sudarymas, jos turinys, sutarčių rūšys, vykdymas, nutraukimas; darbo ir poilsio laiko organizavimas įmonėje, suminė darbo laiko apskaita; pareigybių aprašymai, darbo tvarkos taisyklės, drausminės nuobaudos; darbdavio ir darbuotojų materialinė atsakomybė, individualūs darbo ginčai). Mokymo programos išdėstymui skiriama šešiolika akademinių valandų. Visos mokymo valandos skiriamos teoriniam mokymui. Darbdaviui ar darbdavį atstovaujančiam asmeniui jokie išsilavinimo ar kvalifikacijos reikalavimai netaikomi. Darbdaviai turi teisę ruoštis savarankiškai. Visų siekiančių įgyti pažymėjimą žinios tikrinamos testu, kuriame yra keturiasdešimt klausimų. Testai parengiami pagal darbuotojų saugos ir sveikatos galiojančius teisės aktus. Testas laikomas išlaikytu, kai teisingai atsakoma į ne mažiau kaip septyniasdešimt penkis procentus klausimų. Asmeniui išlaikiusiam testą, mokymo įstaiga tą pačią dieną išduoda patvirtintos formos pažymėjimą.

Vienas atsiliepimas apie “Darbo darbų sauga – darbdavio mokymas

Palikite atsiliepimą